V jesličkách "V Budyšínské" nově kroužek DRAMAŤÁČEK

30.01.2013 13:48

Pro koho: děti od 3 let

Kdy: Úterý v 10.00 hod

Náplň dramaťáčku:

  • rozvíjení fantazie a tvořivosti
  • rozvíjení verbální a neverbální komunikace
  • podpora individuality a získání větší sebedůvěry při řečovém či pohybovém projevu před ostatními
  • utužování přátelských vztahů, podpora prosociálního chování a práce v kolektivu
  • výchova k morálním hodnotám a podpora osvojování si správných vzorců chování pomocí modelových situací, se kterými se děti mohou setkat
  • rozvíjení dramatického talentu, cítění a estetického vnímání
  •  budeme využívat hru, prvky rituálu, pantomimická cvičení, dechová cvičení, relaxaci, imaginární předměty a fantazijní výlety, práci s expresí, s rolemi a dramaterapeutickými technikami

 

„Dramatická výchova je improvizovaná, k předvádění neurčená a na vnitřní proces práce orientovaná forma dramatu, v níž jsou účastníci směřováni učitelem k představování si, hraní a reflektování lidské zkušenosti.“ (J. Valenta, 1999)