Projekt Mikrojesle, klíčové oblasti, podpořené a cílové skupiny

18.01.2017 14:16

Pilotní projekt Mikrojeslí se zaměřuje na tři základní oblasti: 

 pilotní ověření služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let včetně v mikrojeslích a následné zpracování komplexního návrhu nového typu služby mikrojeslí 

 analýza možností garance místa dětí od jednoho roku věku v předškolních zařízeních 

 revize standardů vzdělávání pečujících osob pro děti (chůvy) do zahájení povinné školní docházky

 

Ze 123 podaných žádostí bylo vybráno 57 nejlepších projektů, z toho 7 v Praze a 50 v ostatních regionech České republiky.

 

V rámci pilotního ověření zřizování a provozu mikrojeslí osloví MPSV následující skupiny: 

1) Zřizovatelé a realizátoři Od této skupiny bude MPSV požadovat údaje o: 

 zřizovateli mikrojeslí (obec, NNO, příspěvková organizace, právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení) 

 partnerství  důvodech, které vedly žadatele k zájmu o účast ve výzvách  zájmu o mikrojesle v obci 6 

 existenci dalších zařízení pro děti předškolního věku v obci  složení dětí v mikrojeslích (věk, pohlaví, docházka) 

 využitých prostorách (obecní, patřící jinému veřejnému subjektu, patřící NNO, soukromé….) 

 problémech při zřizování a provozu mikrojeslí (administrativní, technické, legislativní, praktické) 

 problémech, kterým čelili realizátoři v oblasti naplňování kapacity vybudovaných zařízení 

 nákladech na implementaci projektů (zřízení, vybavení, provoz) 7 

 

2) Chůvy 

Od této skupiny bude MPSV požadovat údaje o: 

 pohlaví, věku, vzdělání chův 

 eventuálních problémech při práci v mikrojeslích včetně návrhů na zlepšení 

 názorech chův na standardy vzdělávání 

 využití možnosti hrazení vzdělávacího kurzu „Chůva pro nejmenší děti do zahájení povinné školní docházky“ 

 

3) Rodiče dětí 

Od této skupiny bude MPSV požadovat údaje o: 

 důvodech, které vedly rodiče k využívání mikrojeslí, zvláště pokud jsou v obci i další zařízení pro děti předškolního věku 

 finanční náročnosti mikrojeslí pro rodiče 

 spokojenosti rodičů 

 zvýšení zaměstnanosti rodičů v důsledku využití mikrojeslí 

 zvýšení spokojenosti se sladěním pracovních a rodinných povinností  

 

Rodiče jsou způsobilou cílovou skupinou jen tehdy, když oba splní jedno z následujících kritérií: 

 jsou zaměstnaní/ vykonávají podnikatelskou činnost, 

 v případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledají (tj. jsou vedeni v registru Úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání), 

 jsou zapojeni v procesu vzdělávání (studium v prezenční či kombinované formě) či rekvalifikace. 

Podmínka způsobilosti cílové skupiny musí být splněna po celou dobu docházky dítěte do zařízení péče o děti 

Formy doložení vazby cílové skupiny na trh práce: 

 zaměstnaný rodič - potvrzení zaměstnavatele o pracovním poměru (vč. DPP, DPČ) s uvedením doby trvání pracovní smlouvy 

 osoba samostatně výdělečně činná - potvrzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociální pojištění 

 nezaměstnaný - potvrzení z úřadu práce o tom, že je rodič (případně jiná pečující osoba) veden v evidenci uchazečů o zaměstnání 

 osoby v procesu vzdělávání - potvrzení o studiu 

 osoby absolvující rekvalifikační kurz - potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu, příp. potvrzení o jeho úspěšném ukončení

 

MPSV bude poskytovat příjemcům: 

 poradenství 

 metodickou podporu 

 možnost účasti na seminářích a konferencích 

 možnost benchmarkingu tj. sdílení zkušeností s ostatními příjemci 

 

Hygienická stanice hl. m. Prahy, odbor hygieny dětí a mládeže doporučuje řídit se následujícími právními normami při zřizování, vybavování a provozu mikrojeslí: 

 Vyhláška č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí 

 § 46 vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů 

 § 8 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů