ProJesličky MČ Praha 9        

    Mikrojesle ProJesle Za Krejcárkem                                              
    Pro Jesle – care & edu o.p.s.                                
    Za Krejcárkem 1003/1                                        
    190 00 Praha 9 - Vysočany                             
    Zahájení provozu: 1. 5. 2017    

    Kontakt pro informace, volná místa:

    Telefon: 603 38 88 86  

    E-mail: balabenka@projesle.cz  

 

Mikrojesle jsou koncipovány jako veřejná služba péče o děti, která nabízí pravidelnou profesionální péči o děti od šesti měsíců do čtyř let v kolektivu maximálně čtyř dětí.  

Provoz mikrojeslí je 5 dní v týdnu min. 8 hodin denně. 

Rozsah umístění dítěte záleží na dohodě mezi rodičem a zřizovatelem služby.

Mikrojesle zaručují kvalitu péče a finanční dostupnost pro všechny rodiče, kteří potřebují zajistit péči o své děti.

Mikrojesle jsou pro rodiče dětí poskytovány zdarma.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte.

Fotogalerie: Praha 9 - Mikrojesle

Mikrojesle jsou pilotním projektem Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Mikrojesle jsou zařízením, které pečuje o děti jeslového věku. 

ProJesličky MČ Praha 9 (Mikrojesle Vysočany) provozuje nezisková organizace Pro Jesle – care & edu o.p.s. 

Mikrojesle zřizuje uvedená nezisková organizace na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí odboru realizace programů ESF – adaptabilita a rovné příležitosti, rozhodnutím o poskytnutí dotace č. OPZ/1.2/127/0003676 vydané na základě § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí rozhodlo o poskytnutí dotace na realizaci projektu ProJesličky MČ Praha 9, prioritní osa OPZ: 1. 2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci Registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_127/0003676